top of page

REKISTERI JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Metsoniemen koirakodin henkilötietolain (10 pykälä ja 24 pykälä) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri -ja tietosuojaseloste. Laadittu 7.11.2019.  Tarkistettu/muokattu 27.6.2023.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Metsoniemen koirakoti, Sarkatie 1, 70700 Kuopio, puhelinnumero 044 4919000

 

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ JA SAMALLA TIETOSUJAVASTAAVA

Pirjo Lyytikäinen, metsoniemi.koirakoti(at)gmail.com, 0444919000

 

3.. REKISTERIN NIMI

Yrityksen asiakasrekisteri

 

4. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin

 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja  ovat:

               – koiran omistajan nimi

               – yhteystiedot(osoite ja puhelinnumero) ja varahenkilön

                  puhelinnumero

               - asiakkaalla on oikeus pyytää takaisin tai poistamaan rekisterissä     

                 olevat tiedot palvelun päätyttyä

 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan

 

7.TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille

 

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti. Rekisteripitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa)

 

10.MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

– rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

1.png
bottom of page